Zdravotná služba - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zdravotná služba

PREDPISY

Pr.pred.:

Rok:

Názov:

355

2007

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Plné znenie v zákone č.103/2015 Z.z.

104

2015

Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

83

2015

Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 356/2006 Z.z., o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci, v znení nariadenia vlády č. 301/2007 Z.z.

82

2015

Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 355/2006 Z.z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, v znení neskorších predpisov.

208

2014

Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

83

2013

Nariadenie vlády SR o chrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.

308

2012

Vyhláška MZ SR na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

471

2011

Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 355/2006 Z.z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, v znení nariadenia vlády č. 300/2007 Z.z.

206

2011

Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z.z., o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci.

237

2009

Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú  podrobnosti o prípustných hodnotách  hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

143

2009

Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.

217

2008

Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 329/2006 Z.z.,  o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu.

550

2007

Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou.

549

2007

Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú  podrobnosti o prípustných hodnotách  hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

544

2007

Vyhláška MZ SR, ktorou o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

542

2007

Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.

541

2007

Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.

539

2007

Vyhláška MZ SR o limitných hodnotách optického žiarenia  a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí.

448

2007

Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.

410

2007

Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných  a zdravotných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu.

404

2007

Nariadenie vlády SR o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

301

2007

Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 356/2006 Z.z., o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci.

300

2007

Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 355/2006 Z.z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

555

2006

Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 115/2006 Z.z., o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

396

2006

Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných  a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

395

2006

Nariadenie vlády SR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

393

2006

Nariadenie vlády SR o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.

392

2006

Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných  a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

391

2006

Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných  a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

387

2006

Nariadenie vlády SR o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

356

2006

Nariadenie vlády SR o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci.

355

2006

Nariadenie vlády SR o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

329

2006

Nariadenie vlády SR o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu.

281

2006

Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných  a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami.

276

2006

Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.

115

2006

Nariadenie vlády SR o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

629

2005

Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 416/2005 Z.z., o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciami.

416

2005

Nariadenie vlády SR o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciami.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky