Semináre - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Semináre

ŠKOLENIA


PROBLEMATIKA PREVÁDZKOVANIA KOTOLNÍ.


SEMINÁR V ROKU 2024 UPRESNÍME .

Miesto konania seminára: AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica, budova Výskumného ústavu spojov n.o.

Program seminára: Program seminára bude priebežne aktualizovaný

09.,00 10,15 hod. Ing. Nataša Bardelčiková Inšpektorát práce Banská Bystrica
▪ Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti pri práci, povinnosti prevádzkovateľov, zmeny  zákona.
▪ Vydanie preukaz kuriča I.-V. triedy, podmienky pre vydanie preukazu kuriča.
▪ Zákon NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.
▪ Zistené nedostatky pri prevádzkach kotolní z hľadiska inšpektorátov práce.

10,30
11,30 hod. RNDr. Daniela Englerová Okresný úrad, odbor životného prostredia
▪ Zákonné podmienky potrebné pre udeľovanie povolení stavieb plynových kotolní, kategorizácia zdrojov palivovo-energetického priemyslu. Konania na umiestnenie, povolenie a užívanie stavby.
▪ Kontrolné opatrenia, vedenie prevádzkovej evidencie. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia, pokuty za porušovanie ústavných povinností.

12,00
14,00 Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. Slovenská inovačná a energetická agentúra
▪ Zákon NR SR č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti.
▪ Monitorovací systém efektívnosti.
▪ Rekonštrukcie energetických zariadení, obnoviteľné zdroje energií, nové technológie.
▪ Možnosti získavania finančných prostriedkov na rekonštrukcie energetických zariadení.

14,00
15,00 Ing. Ján Úradník AJUVA Š+S s.r.o.
▪ Vykonávanie odborných prehliadok tlakových a plynových zariadení, rozsah, spôsob a forma v zmysle vyhl. 508/2009 Z. z.
▪ Vykonávanie odborných prehliadok kotolne podľa vyhlášky 25/1984 Zb.
▪ Pravidelná kontrola vykurovacích systémov podľa zákona č. 314/2012  Z. z. a vykonávacej vyhlášky.  
ODBORNÝ SEMINÁR PRE BEZPEČNOSTNÝCH A POŽIARNYCH TECHNIKOV
V roku 2024 podľa počtu prihlásených účastnikov.


Miesto konania seminára: AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica, budova Výskumného ústavu spojov n.o.

Program seminára: Program seminára bude priebežne aktualizovaný
( V roku 202, 2021 a 2022 neboli realizovné )
Nový  termín   2024 - upresníme podľa požiadaviek.

ODBORNÝ SEMINÁR PRE REVÍZNYCH TECHNIKOV VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH A PRE PRACOVNÍKOV TEPELNEJ ENERGETIKYMiesto konania seminára: AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica, budova Výskumného ústavu spojov n.o.


Program seminára:I. časť
Ing. Jaroslav Bágel  (Technická inšpekcia a.s., pracovisko Banská Bystrica)
► Prehľad právnych a technických predpisov platiacich pre tlakové zariadenia.
► Vykonávanie prvých a opakovaných úradných skúšok, odborných prehliadok a skúšok, posudzovanie zhody vyhradených a určených tlakových zariadení.
► Najnovšie platné technické normy STN EN a STN pre tlakové a plynové zariadenia.
► Základný prehľad o platných technických normách  STN EN a STN pre tlakové a plynové zariadenia.
II. časť
Ing. Ján Úradník  (AJUVA Š+S s.r.o. Banská Bystrica).
► Informácia o zákone NR SR č. 314/2012 Z.z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a vykonávacej vyhlášky MH SR  č. 422/2012 Z.z.  
► STN EN 690012, technické pravidlá BTP 031/BTP/TI pre TNS, vrátane výpočtov.
III. časť
Ľubomír Krajči  (Slovenská legálna metrológia n.o.).
► Informácie o novej legislatíve v metrológii pri overovaní a kalibrácii meracích prístrojov tlaku a teplôt, vydávanie certifikátov Slovenskou legálnou metrológiou.
IV. časť
Ing. Nataša Bardelčiková  (Inšpektorát práce, pracovisko Banská Bystrica).  
► Informácia o zákone NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, pripravované legislatívne zmeny.
► Informácia o zákone č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, pripravované legislatívne zmeny.
► Zistené nedostatky  pri výkone odborných prehliadok z hľadiska Inšpektorátu práce.
► Informácia o pripravovaných nových vyhláškach týkajúcich sa vyhradených technických zariadení a nízkotlakových kotolní.
► Konzultácia, diskusia k odprednášaným témam.

Usporiadateľ seminára si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie odborného programu.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky