Vyhradené tlakové zariadenia - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vyhradené tlakové zariadenia

PREHLIADKY

Odborné prehliadky (revízie), skúšky a opravy
vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových (TZ).


V priestoroch spoločností, v ktorých sa nachádzajú VTZ TZ, je povinnosťou zabezpečiť odborné prehliadky
( predtým nazývané revízie ) a skúšky vyhradených technických zariadení tlakových ( vonkajšie,  vnútorné odborné prehliadky a tlakové skúšky VTZ TZ, úradné skúšky ),
v zmysle vyhlášky č. 508/ 2009 Z. z., v znení neskorších predpisov, tak ako to určuje zákon NR SR č. 124/2006 Z.z.
§ 9 v znení neskorších predpisov.


Plné znenie vyhl. č. 508/2009 Z.z. nájdete v časti PREDPISY.


AJUVA Š + S s.r.o. vykonáva odborné prehliadky skúšky  a opravy VTZ TZ. na základe oprávnenia:
115/2/2010 - TZ, S,O ( OU ) Aa1,a2,a3,a4,b1,b2,c,d,e,
Ba,b1,b2,c,d,e1,e2,f1,f2,f3,f4.


v rozsahu:  kotly, stabilné tlakové nádoby, tlakové nádoby k doprave plynov, potrubia, zabezpečovacie zariadenia, nízkotlakové parné a teplovodné kotolne.


Správa o odbornej prehliadke:

O výsledku odbornej prehliadky a skúšky sa vyhotoví správa z kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia.  V správe sú uvedené údaje o vykonaných meraniach, zistené nedostatky, odstránené nedostatky z predchádzajúcich odborných prehliadok a skúšok, celkového zhodnotenie stavu  technického zariadenia, návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ďalšie náležitosti tak, ako to určuje vyhláška č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, §16. bod č. 2.

Prečo vykonávať odborné prehliadky:

Tlakové zariadenia sú nebezpečné tým, že je v nich naakumulovaná tlaková energia, ktorej nebezpečenstvo môže byť znásobené tým, že sú v nádobách aj nebezpečné látky. Pri deštrukcií tlakového zariadenia dochádza k uvoľneniu nahromadenej energie podobnej ako pri výbuchu trhaviny, čím dochádza k deštrukcií zariadenia, následnej tlakovej vlne a v prípade nebezpečných látok k ich úniku, čo má za následok ohrozenie ľudských životov často so smrteľnými následkami, poškodenie budov a ostatných technických zariadení v blízkosti, prípadne požiar alebo chemické zamorenie okolitého priestoru. Pri pravidelných kontrolách, v termínoch stanovených vyhláškou, sa zisťuje stav zariadenia a jeho zabezpečovacích prvkov, čo  zabezpečí predchádzaniu vyššie popísaných udalostí.


Orientačna cena za vykonanie OP:

Cena za vykonanie akejkoľvek práce sa odvíja od kvality a rôznych okolností, ktoré túto prácu ovplyvňujú, preto  pri službách nie je možné ich fixne určiť. Do ceny vstupujú cestovné náklady, vzdialenosť, prístupnosť, množstvo, starostlivosť o zariadenia, kompletnosť dokumentácie, vykonávanie predchádzajúcich odborných prehliadok a požadovaný rozsah starostlivosti z našej strany. Preto je cena orientačná len za vykonanie OP bez dodatočných nákladov a ostatných vplyvov.

O VTZ pojednáva vyhláška
MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
a to:
vyhl. č. 435/2012 Z.z.
vyhl. č. 398/2013 Z.z.
vyhl. č. 234/2014 Z.z.

Termíny odborných prehliadok
vyhradených technických zariadení tlakových podľa prílohy č. 5 vyhlášky.


( Plné znenie  je v časti PREDPISY )

Rozdelenie VTZ tlakových  
podľa miery ohorozenia:

A - Vysoká miera ohrozenia
B - Vyššia miera ohrozenia

C - Nižšia miera ohrozenia

Skupina
A,B sú vyhradené technické zariadenia, pre ktoré je potrebné vykonávať odborné  prehliadky a skúšky,  v určených prípadoch aj úradné skúšky, ktoré vykonáva OPO.

Rozdelenie VTZ TZ do podľa druhu:
a-kotly /vyhrievané TZ I. až IV. triedy/
b-tlakové nádoby stabilné
  b1-pracujúce s bezpečným médiom
  b2-pracujúce s nebezpečným médiom
c-kovové tlak. nádoby k doprave plynov
e-tlakové nádoby hasiacich prístrojov
f-potrubia (f1, f2 - v skupina "B")
g-bezpečnostné príslušenstvo (1,2,3,4)

Okrem vykonania odbornej prehliadky, skúšky
zabezpečíme :


1/ Vykonanie úradnej skúšky  OPO.

2/ Spracovanie plánov odborných
prehliadok a skúšok.

3/ Vypracovanie evidenčných listov
pre vyhradené tlakové zariadenia.

4/ Vyškolenie Vašej obsluhy,
zabezpečíme vydanie dokladu
alebo preukazu, podľa druhu
vyhradeného tlakového zariadenia.
/viď. časť ŠKOLENIA/.

5/ Vypracovanie náhradnej technickej dokumentácie, podľa potreby.

6/ Vykonávame meranie hrúbky steny matariálu ultrazvukom pre posúdenie ďalšej prevádzky. 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky