Opravy VTZ plyn - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Opravy VTZ plyn

ŠKOLENIA


Osoby na opravy vyhradených technických zariadení plynových-
základná odborná príprava

                               číslo oprávnenia: VVZ-000176-06-04.3

Odborná príprava je určená pre osoby na opravy vyhradených technických zariadení plynových skupiny A v zmysle rozdelenia vyhradených technických zariadení plynových Príloha č. 1 vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.


Dĺžka odbornej prípravy: 16 hodín

Miesto odbornej prípravy: AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Program odbornej prípravy:

1. deň
8,00 - 8,30 hod. - prezentácia
8,30 - 15,00 hod. - prednášky
2. deň
8,30 - 12,00 hod. - prednášky
12,00 - 12,30 hod. - kompletizácia žiadostí o vydanie preukazu pre Inšpektorát práce
12,00 - 15,00 hod. - prednášky
(Spoločnosť AJUVA Š+S s.r.o. na požiadanie zabezpečuje skúšku u oprávnenej právnickej osoby.)


Cena:
odborná príprava - 85,00 € s DPH / osoba
skúška - cenu za skúšku je potrebné osobne konzultovať

Podmienky na vydanie osvedčenia osoby na opravy VTZ plynových:

Preukaz a osvedčenie sa vydáva na základe písomnej žiadosti na príslušný Inšpektorát práce, v ktorej žiadateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na ktorú žiada vydať preukaz alebo osvedčenie. Túto žiadosť kompletizujeme na druhý deň odbornej prípravy, preto je potrebné si priniesť všetky doklady:


1. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu - tlačivo - vyžaduje IP,
2. potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci -
vydáva spoločnosť AJUVA Š+S s.r.o., po absolvovaní odbornej prípravy,
3. správny poplatok nominálnej hodnoty 5 €,


Žiadosť a všetky predkladané doklady musia byť v originálnom vyhotovení, prípadne vo forme overeného odpisu alebo výpisu, alebo vo forme úradne overenej kópie dokladu.

Termíny odbornej prípravy:

23.01.2019 - 24.01.2019


20.02.2019 - 21.02.2019

20.03.2019 - 21.03.2019


17.04.2019 - 18.04.2019


15.05.2019 - 16.05.2019

12.06.2019 - 13.06.2019prihláška


Osoby na opravy vyhradených technických zariadení plynových -
aktualizačná odborná príprava

                              číslo oprávnenia: VVZ-0092/13-02.3

Aktualizačná odborná príprava je určená pre osoby na opravy vyhradených technických zariadení plynových.


Dĺžka aktualizačnej odbornej prípravy: 6 hodín

Miesto aktualizačnej odbornej prípravy:
AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Program aktualizačnej odbornej prípravy:

8,00 - 8,30 hod. - prezentácia
8,30 - 14,00 hod. - prednášky

Cena:
aktualizačná odborná príprava - 40,00 € s DPH / osoba

Podmienky na vydanie potvrdenia o aktualizačnej odbornej príprave  osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových :
1. originál osvedčenia a originály prípadných predchádzajúcich aktualizačných odborných prípravách,
2. aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná do piatich rokov, najneskôr v deň vydania osvedčenia alebo potvrdenia o aktualizácii.


Termíny aktualizačnej odbornej prípravy:

23.01.2019


20.02.2019

20.03.2019

17.04.2019

15.05.2019

12.06.2019


prihláška


Osoby na opravy vyhradených technických zariadení plynových - oboznámenie
v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z.z.. v znení neskorších predpisov

          číslo oprávnenia: VVZ-000179/06-01.1, VVZ-000176-06-04.3

Dĺžka oboznámenia: 1 hodina

Miesto oboznámenia: AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Program oboznámenia:

8,30 - 11,30 hod. - prednášky

Cena:
oboznámenie - 12,00 € s DPH / osoba


Termíny oboznámenia:

23.01.2019


20.02.2019

20.03.2019

17.04.2019

15.05.2019

12.06.2019


prihláškaOsoby na opravy vyhradených technických zariadení plynových  - školenie

                               

Školenie je určené pre osoby na opravy vyhradených technických zariadení plynových skupiny B v zmysle rozdelenia vyhradených technických zariadení plynových Príloha č. 1 vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.


Dĺžka školenia: 8 hodín

Miesto školenia: AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Program školenia:

8,00 - 8,30 hod. - prezentácia
8,30 - 16,30 hod. - prednášky

Cena:

školenie - 55,00 € s DPH / osoba

Podmienky na vydanie dokladu o overení odborných vedomostí v zmysle § 16, ods. 1, písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov:


1. Overenie odborných vedomostí.


Termíny školenia:

23.01.2019


20.02.2019

20.03.2019

17.04.2019

15.05.2019

12.06.2019


prihláška


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky