Profil spoločnosti - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Profil spoločnosti

O NÁS


Spoločnosť AJUVA Š + S s.r.o. bola založená v roku 2005 a postupne rozširovala svoje činnosti s cieľom zabezpečiť komplexné a odborné služby v oblastiach výchovy a vzdelávania, revízií vyhradených technických zariadení tlakových, plynových, kontroly vykurovacích systémov, zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Prostredníctvom komplexných služieb ponúkame zákazníkom možnosť zjednodušiť si prácu, čím získajú viac priestoru na hlavnú činnosť. Ponuka komplexných riešení zaručuje profesionálny prístup v zmysle platnej legislatívy v SR, deklarovaný dlhoročnými skúsenosťami.

V prípade nezrovnalostí a nejasností danú problematiku konzultujeme s orgánmi dozoru bezpečnosti a ochrany zrdavia pri práci, protipožiarnej ochrany, úradom verejného zdravotníctva, úradom pre ochranu životného prostredia, banským úradom, odkiaľ sú aj pozývaní ich vedeckí a odborní pracovníci  na nami organizované odborné semináre, školenia a konferencie.

Naším cieľom je poskytovať služby na takej úrovni, aby organizácia nemala problémy a nedostala finančný postih, pri kontrole orgánmi vykonávajúcimi inšpekciu v oblastiach, ktoré zabezpečujeme.

Tiež je naším prvoradým cieľom odľahčiť a odbremeniť zamestancov organizácie, pre ktorú vykonávame ponúkané služby, od sledovania termínov a povinností, ktoré ukladá legislatíva v oblastiach, ktoré  naša spoločnosť zabezpečuje.

Na našej stránke nájdete aj aktuálne zmeny legislatívy v dôležitých predpisoch a plné znenie zákonov. Zároveň každý mesiac sledujeme aj zmeny v príslušných normách STN, STN EN,  ktoré sa týkajú oblastí BOZP, PO, VTZ TZ, PZ, ZZ, EZ a vykurovacích systémov. Pri vstupe na túto stránku si systém vyžiada heslo, ktoré však obdržíte po vyžiadaní prostredníctvom e-mailu.


Odborné prehliadky VTZVyhradené technické zariadenia:

 • Plynové, horáky, rozvody, RaOMZ, OMZ

 • Tlakové, nádoby, kotly, potrubia, TNnDP

 • Odborné prehliadky teplovodných kotolní

 • Elektrické spotrebiče

     

Školenie obslúh pre VTZ:

 • Školenie obsluh VTZ

 • Vydávanie dokladu na obsluhu

 • Zabezpečenie preskúšania pre vydanie preukazu u OPO

 • Pomoc pri vybavovaní náležitostí pre vydanie preukazu IP

       

Bezpečnoť pri práci:

 • Spracovanie dokumentácie

 • Výkon technika BOZP

 • Školenie zamestnancov

 • Školenie a preskúšanie vedúcich zamestnancov

 • Šetrenie pracovných úrazov

 • Kontroly pracovísk v oblasti BOZP

 • Návrhy a riešenie na odstránenie nedostatkov

         

Požiarna ochrana:

 • Spracovanie dokumentácie

 • Výkon technika PO

 • Školenie zamestnancov

 • Školenie a preskúšanie vedúcich zamestnancov

 • Školenie protipožiarnych hliadok

 • Školenie asistenčnej protipožiarnej hliadky

 • Vedenie požiarnej knihy

 • Pravidelné štvrťročné alebo polročné kontroly

 • Návrhy a riešenie na odstránenie nedostatkov

      
                
Kontrola vykurovacích systémov:

 • Kontrola v termínoch podľa zákona

 • Správa pre majiteľa a SIAEA

 • Návrh na energetické úspory

 • Návrh na finančné zabezpečenie

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky