Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

BOZP, PO

Ponuka BOZP

Spoločnosť AJUVA Š + S s.r.o., ponúka komplexné a odborné služby na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vyplývajúce z povinností zamestnávateľa v zmysle § 6 zákona NR SR č. 124/ 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov. Zaručujeme plnenie všetkých povinností v zmysle platnej legislatívy SR, pričom naším cieľom je podpora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrana zamestnancov pred nepriaznivými vplyvmi práce.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ponúkame výkon autorizovaného bezpečnostného technika v rozsahu:

  • vykonávanie vstupných a periodických školení BOZP zamestnancov na základe oprávnenia AJUVA Š + S s.r.o.

  • vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie BOZP,
  • vykonávanie kontrol na pracovisku, v priestoroch a objektoch zamestnávateľa,
  • zisťovanie nebezpečenstiev, ohrození a posudzovanie rizík jednotlivých pracovísk,
  • vypracovanie pravidiel, pokynov BOZP ( interné predpisy, zákazy, prevádzkové predpisy ),
  • evidencia, registrácia, hlásenie pracovného úrazu, iného úrazu choroby z povolania, nebezpečných udalostí,
  • vyhodnocovanie stavu BOZP,
  • odborná poradenská činnosť.

Novinky z oblasti BOZP:

Zmena zákona č. 355/2007 Z.z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého je povinnosťou zamestnávateľa mať pracovnú zdravotnú službu alebo autorizovaného technika BOZP, ktorý bude pre zamestnávateľa túto zdravotnú službu vykonávať. (Táto časť už neplatí od 01.12.2017 - technik BOZP nemôže vykonávať činnosť zdravotnej služby. ) Zmeny v tomto zákone, ako aj rady ako vykonávať pracovnú zdravotnú službu Vám poskytneme na seminároch, ktoré budeme organizovať v roku 2015. Bližšie informácie TU.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky