Opravy VTZ tlak - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Opravy VTZ tlak

ŠKOLENIA

Osoby na opravy vyhradených technických zariadení tlakových -
základná odborná príprava

                                   číslo oprávnenia: VVZ-0092/13-02.3

Odborná príprava je určená pre osoby na opravy vyhradených technických zariadení tlakových  - opravy kotlov I. až V. triedy a opravy potrubných vedení skupiny Ae v zmysle rozdelenia vyhradených technických zariadení tlakových, Príloha č. 1 vyhl.                        č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.


Dĺžka odbornej prípravy: 12 hodín

Miesto odbornej prípravy: AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Program odbornej prípravy:

1. deň
08,00 - 08,30 hod. - prezentácia
08,30 - 16,00 hod. - prednášky
2. deň
08,30 - 13,00 hod. - prednášky
13,00 - 16,00 hod. - overenie odborných vedomostí

(Spoločnosť AJUVA Š+S s.r.o. na druhý deň vo svojich priestoroch zabezpečuje skúšku u oprávnenej právnickej osoby.)


Cena:
odborná príprava - 120,00 € s DPH / osoba,
skúška - cenu za skúšku je potrebné osobne konzultovať.

Podmienky na vydanie osvedčenia osoby na opravy VTZ tlakových:


1. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu - tlačivo
2. potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - vydáva spoločnosť AJUVA Š+S s.r.o., po absolvovaní odbornej prípravy.

Termíny odbornej prípravy:

17.01.2024 - 18.01.2024

21.02.2024 - 22.02.2024


20.03.2024 - 21.03.2024

17.04.2024 - 18.04.2024

15.05.2024 - 16.05.2024

12.06.2024 - 13.06.2024


prihláška


Osoby na opravy vyhradených technických zariadení tlakových -
aktualizačná odborná príprava

                              číslo oprávnenia: VVZ-0092/13-02.3

Aktualizačná odborná príprava je určená pre osoby na opravy vyhradených technických zariadení tlakových  - opravy kotlov I. až V. triedy a opravy potrubných vedení skupiny Ae v zmysle rozdelenia vyhradených technických zariadení tlakových, Príloha č. 1 vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.


Dĺžka aktualizačnej odbornej prípravy: 6 hodín

Miesto aktualizačnej odbornej prípravy:
AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Program aktualizačnej odbornej prípravy:

08,00 - 08,30 hod. - prezentácia
08,30 - 14,30 hod. - prednášky

Cena:
aktualizačná odborná príprava - 75,00 € s DPH / osoba

Podmienky na vydanie potvrdenia o aktualizačnej odbornej príprave  osôb na opravy vyhradených technických zariadení tlakových :
1. originál osvedčenia a originály potvrdení o predchádzajúcich aktualizačných odborných prípravách,
2. aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná do piatich rokov, najneskôr v deň vydania osvedčenia alebo potvrdenia o aktualizácii.

Termíny aktualizačnej odbornej prípravy:

17.01.2024

21.02.2024


20.03.2024

17.04.2024

15.05.2024

12.06.2024prihláškaOsoby na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových - oboznámenie
v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z.z.. v znení neskorších predpisov

          číslo oprávnenia: VVZ-000179/06-01.1, VVZ-0092/13-02.3

Dĺžka oboznámenia: 1 hodina

Miesto odboznámenia: AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Program oboznámenia:

8,30 - 11,30 hod. - prednášky

Cena:
oboznámenie - 25,00 € s DPH / osoba


Termíny oboznámenia:

17.01.2024

21.02.2024


20.03.2024

17.04.2024

15.05.2024

12.06.2024
prihláška


Osoby na opravy vyhradených technických zariadení tlakových  - školenie

                               

Školenie je určené pre osoby na opravy vyhradených technických zariadení tlakových skupiny B v zmysle rozdelenia vyhradených technických zariadení tlakových Príloha č. 1 vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.


Dĺžka školenia: 8 hodín

Miesto školenia: AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Program školenia:

08,00 - 08,30 hod. - prezentácia
08,30 - 16,30 hod. - prednášky

Cena:
školenie - 90,00 € s DPH / osoba

Podmienky na vydanie dokladu o overení odborných vedomostí v zmysle § 16, ods. 1, písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov:


1. Overenie odborných vedomostí.

Termíny školenia:

17.01.2024

21.02.2024


20.03.2024

17.04.2024

15.05.2024

12.06.2024prihláška

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky