Vyheadené technické zariadenie plynové. - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vyheadené technické zariadenie plynové.

PREHLIADKY

Odborné prehliadky (revízie), skúšky a opravy vyhradených technických zariadení (VTZ) plynových (PZ).

V priestoroch spoločností, v ktorých sa nachádzajú VTZ plynové, je povinnosťou zabezpečiť ich odborné prehliadky   a skúšky ( odborné skúšky po oprave, odborné prehliadky a skúšky pred uvedením do prevádzky a počas prevádzky,  úradné skúšky OPO ), v zmysle vyhlášky č. 508/ 2009 Z. z.,    v znení neskorších predpisov tak, ako to určuje zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. v § 9, v znení neskorších predpisov.

Plné znenie vyhl. č. 508/2009 Z.z. nájdete v časti PREDPISY.

AJUVA Š + S s.r.o. vykonáva odborné prehliadky, skúšky  a opravy VTZ TZ. na základe oprávnenia:
04846/2/2013 - A a, b, c, d, e, f, g, h, i  B a, b, c, d, e, f, g, h, i

v rozsahu:  výroba plynu, skladovanie plynu, plnenie kovových tlakových nádob k doprave plynov, zásobovanie z kovových tlakových nádob k doprave plynov, zvyšovanie tlaku plynu, znižovanie tlaku plynu, rozvod plynu, spotreba plynu spaľovaním, chladenie a mrazenie.


Správa o odbornej prehliadke:

O výsledku odbornej prehliadky a skúšky sa vyhotoví správa z kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia.  V správe sú uvedené údaje o vykonaných meraniach, zistené nedostatky, odstránené nedostatky z predchádzajúcich odborných prehliadok a skúšok, celkového zhodnotenie stavu  technického zariadenia, návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ďalšie náležitosti tak, ako to určuje vyhláška č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov v §16. bod č. 2.

Prečo vykonávať odborné prehliadky:

Plynové zariadenia sú nebezpečné tým, že sa jedná o látky, ktoré sú obyčajne výbušné,  horľavé, jednovaté, prepravované pod vysokým tlakom. Pri nepriaznivej koncentrácií s okolitým vzduchom alebo prostredím, ktoré je katalyzátorom exotermickej reakcie, dochádza k okamžitému uvoľneniu  veľkého množstva nahromadenej energie podobnej, ako pri výbuchu trhaviny, čím dochádza k deštrukcii zariadenia, tlakovej vlne. V prípade nebezpečných látok aj k ich úniku alebo toxickému horeniu, čo má za následok ohrozenie ľudských životov, často so smrteľnými následkami. Tiež môže dôjsť k poškodeniu budov a ostatných technických zariadení v ich blízkosti, prípadne k požiaru alebo chemickému zamoreniu okolitého priestoru. Pri pravidelných kontrolách v termínoch stanovených citovanou vyhláškou, sa zisťuje stav zariadenia a jej zabezpečovacích prvkov, čo  zabezpečí predchádzanie vyššie popísaných udalosti.


Orientačna cena za vykonanie OP:

Cena za vykonanie akejkoľvek práce sa odvíja od kvality a rôznych okolností, ktoré túto prácu ovplyvňujú, preto  pri službách nie je možné ich fixne určiť. Do ceny vstupujú cestovné náklady, vzdialenosť, prístupnosť, množstvo, starostlivosť o zariadenia, kompletnosť dokumentácie, vykonávanie predchádzajúcich odborných prehliadok a požadovaný rozsah starostlivosti z našej strany. Preto je cena orientačná len za vykonanie OP bez dodatočných nákladov a ostatných vplyvov.


O VTZ pojednáva vyhláška
MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
a to:
vyhl. č. 435/2012 Z.z.
vyhl. č. 398/2013 Z.z.
vyhl. č. 234/2014 Z.z.

Termíny odborných prehliadok
vyhradených plynových zariadení
podľa prílohy č. 9 a 10 vyhlášky.


( Plné znenie  je v časti PREDPISY )

Rozdelenie VTZ plynových  
podľa miery ohorozenia:

A - Vysoká miera ohrozenia
B - Vyššia miera ohrozenia

C - Nižšia miera ohrozenia

Skupina
A,B sú vyhradené technické zariadenia, pre ktoré je potrebné vykonávať odborné  prehliadky a skúšky a v určených prípadoch aj úradné skúšky, ktoré vykonáva OPO.

Rozdelenie VTZ PZ do podľa druhu:
a-výroba plynu
b-skladovanie plynu
c-plnenie KTN k doprave plynu
d-zásobovanie z KTN k doprave plynov
e-zvyšovanie tlaku plynu
f-znižovanie tlaku plynu
g-rozvod plynu
h-spotreba plynu spaľovaním
i-chladenie a mrazenie

Okrem vykonania odbornej prehliadky, skúšky
zabezpečíme :


1/ Vykonanie úradnej skúšky OPO.

2/ Spracovanie plánov odborných
prehliadok a skúšok VTZ PZ.

3/ Vypracovanie evidenčných listov
pre vyhradené plynové zariadenia.

4/ Vyškolenie Vašej obsluhy,
zabezpečíme vydanie dokladu
alebo preukazu podľa druhu
vyhradeného plynového zariadenia.
/viď. časť ŠKOLENIA/.

5/ Vypracovanie náhradnej technickej dokumentácie podľa potreby.


 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky