Kurič I. - V. triedy - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kurič I. - V. triedy

ŠKOLENIA


Kurič I. - V. trieda - základná odborná príprava

                              číslo oprávnenia: VVZ-000178/06-02.2

Odborná príprava je určená pre kuričov I. - V. triedy, pre všetky média a pre všetky typy palív.


Dĺžka odbornej prípravy: 12 hodín

Miesto odbornej prípravy: AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Program odbornej prípravy:
1. deň
08,00 - 08,30 hod. - prezentácia
08,30 - 16,00 hod. - prednášky
2. deň
08,30 - 13,00 hod. - prednášky
13,00 - 16,00 hod. - overenie odborných vedomostí

(Spoločnosť AJUVA Š+S s.r.o. na druhý deň vo svojich priestoroch zabezpečuje skúšku u oprávnenej právnickej osoby.)


Cena:

odborná príprava -85,00 € s DPH / osoba,
skúška - cena sa odvíja od požadovanej triedy, médií a paliva, cenu za skúšku je potrebné osobne konzultovať.


Podmienky na vydanie preukazu kuriča I. - V. triedy:

Preukaz a osvedčenie sa vydáva na základe písomnej žiadosti na príslušný Inšpektorát práce, v ktorej žiadateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na ktorú žiada vydať preukaz alebo osvedčenie. Túto žiadosť kompletizujeme na druhý deň odbornej prípravy, preto je potrebné si priniesť všetky doklady:


1. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu - tlačivo - vyžaduje IP,
2. potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - vydáva spoločnosť AJUVA Š+S s.r.o., po absolvovaní odbornej prípravy,
3. správny poplatok nominálnej hodnoty 5 €,


Žiadosť a všetky predkladané doklady musia byť v originálnom vyhotovení, prípadne vo forme overeného odpisu alebo výpisu, alebo vo forme úradne overenej kópie dokladu.

Termíny odbornej prípravy:


21.07.2020 22.07.2020


09.09.2020 - 10.09.2020

23.09.2020 - 24.09.2020

14.10.2020
15.10.2020

11.11.2020
12.11.2020

09.12.2020 - 10.12.2020prihláška

Kuriči I. - V. triedy -
aktualizačná odborná príprava

                              číslo oprávnenia: VVZ-000178/06-02.2

Aktualizačná odborná príprava je určená pre kuričov I. - V. triedy, pre všetky média a pre všetky typy palív.


Dĺžka aktualizačnej odbornej prípravy: 6 hodín

Miesto aktualizačnej odbornej prípravy: AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Program aktualizačnej odbornej prípravy:

08,00 - 08,30 hod. - prezentácia
08,30 - 14,30 hod. - prednášky

Cena:
Aktualizačná odborná príprava - 50,00 € s DPH / osoba

Doplnenie spôsobilosti obslúh VTZ tlakových a plynových k vydanému kuričskému preukazu  - 10,00 € s DPH / osoba


Podmienky na vydanie potvrdenia o aktualizačnej odbornej príprave kuriča I. - V. triedy:
1. originál preukazu a originály potvrdení o predchádzajúcich aktualizačných odborných prípravách,
2. aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná do piatich rokov, najneskôr v deň vydania preukazu alebo potvrdenia o aktualizácii.

Termíny aktualizačnej odbornej prípravy:


21.07.2020


09.09.2020

23.09.2020

14.10.2020

11.11.2020

09.12.2020


prihláška


Kuriči I. - V. triedy - oboznámenie
v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z.z.. v znení neskorších predpisov

          číslo oprávnenia: VVZ-000179/06-01.1, VVZ-000178/06-02.2

Dĺžka oboznámenia: 1 hodina

Miesto oboznámenia: školiaca miestnosť AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Program oboznámenia:

08,00 - 08,30 hod. - prezentácia
08,30 - 11,30 hod. - prednášky

Cena:
oboznámenie - 12,00 € s DPH / osoba

Termíny oboznámenia:


21.07.2020


09.09.2020

23.09.2020

14.10.2020

11.11.2020

09.12.2020


prihláška

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky