Obsluhy plyn - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obsluhy plyn

ŠKOLENIA


Obsluha plynových zariadení - základná odborná príprava

                               číslo oprávnenia: VVZ-000177/06-04.2

Odborná príprava je určená pre obsluhy vyhradených technických zariadení plynových skupiny A v zmysle rozdelenia vyhradených technických zariadení plynových Príloha č. 1 vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.


Dĺžka odbornej prípravy: 16 hodín

Miesto odbornej prípravy:
AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Program odbornej prípravy:

1. deň
08,00 - 08,30 hod. - prezentácia
08,30 - 16,30 hod. - prednášky
2. deň
08,30 - 16,30 hod. - prednášky
(Spoločnosť AJUVA Š+S s.r.o. na požiadanie zabezpečuje skúšku u oprávnenej právnickej osoby.)

Cena:
odborná príprava - 85,00 € s DPH / osoba,
skúška - cenu za skúšku je potrebné osobne konzultovať.

Podmienky na vydanie preukazu obsluhy VTZ plynových:

Preukaz a osvedčenie sa vydáva na základe písomnej žiadosti na príslušný Inšpektorát práce, v ktorej žiadateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na ktorú žiada vydať preukaz alebo osvedčenie. Túto žiadosť kompletizujeme na druhý deň odbornej prípravy, preto je potrebné si priniesť všetky doklady:


1. potvrdenie o dĺžke odbornej praxe podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - tlačivo,
2. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu - tlačivo - vyžaduje IP,
3. potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - vydáva spoločnosť AJUVA Š+S s.r.o., po absolvovaní odbornej prípravy,
4. kolková známka nominálnej hodnoty 5 €,
5. doklad o vzdelaní.


Žiadosť a všetky predkladané doklady musia byť v originálnom vyhotovení, prípadne vo forme overeného odpisu alebo výpisu, alebo vo forme úradne overenej kópie dokladu.

Termíny odbornej prípravy:

13.09.2017 - 14.09.2017


04.10.2017 - 05.10.2017

18.10.2017 - 19.10.2017


08.11.2017 - 09.11.2017


06.12.2017 - 07.12.2017


prihláška


Obsluhy plynových zariadení - aktualizačná odborná príprava

                              číslo oprávnenia: VVZ-000177/06-04.2

pre obsluhy vyhradených technických zariadení plynových skupiny A v zmysle rozdelenia vyhradených technických zariadení plynových Príloha č. 1 vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.


Dĺžka aktualizačnej odbornej prípravy: 6 hodín

Miesto aktualizačnej odbornej prípravy:
AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Program aktualizačnej odbornej prípravy:

08,00 - 08,30 hod. - prezentácia
08,30 - 14,30 hod. - prednášky

Cena:
aktualizačná odborná príprava - 40,00 € s DPH / osoba

Podmienky na vydanie potvrdenia o aktualizačnej odbornej príprave obsluhy plynových zariadení:
1. originál preukazu a originály potvrdení o predchádzajúcich aktualizačných odborných prípravách,
2. aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná do piatich rokov, najneskôr v deň vydania preukazu alebo potvrdenia o aktualizácii.

Termíny aktualizačnej odbornej prípravy:

13.09.2017

04.10.2017

18.10.2017

08.11.2017

06.12.2017

prihláška


Obsluha plynových zariadení - oboznámenie
v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

          číslo oprávnenia: VVZ-000179/06-01.1, VVZ-000177/06-04.2

Dĺžka oboznámenia: 3hodiny

Miesto oboznámenia: AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Program oboznámenia:

12,30 - 15,30 hod. - prednášky

Cena:
oboznámenie - 12,00 € s DPH / osoba

Termíny oboznámenia:
13.09.2017

04.10.2017

18.10.2017

08.11.2017

06.12.2017

prihláška


Obsluha plynových zariadení - školenie

                               

Školenie je určené pre obsluhy vyhradených technických zariadení plynových skupiny "A-d", "A-g" a "B v celom rozsahu", v zmysle rozdelenia vyhradených technických zariadení plynových Príloha                                 č. 1 vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.


Dĺžka školenia: 8 hodín

Miesto školenia: AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Program školenia:

1. deň
08,00 - 08,30 hod. - prezentácia
08,30 - 16,30 hod. - prednášky

Cena:
školenie - 55,00 € s DPH / osoba

Podmienky na vydanie dokladu o overení odborných vedomostí v zmysle § 16, ods. 1, písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov:

1. doklad o praxi - tlačivo,
2. overenie odborných vedomostí.

Termíny školenia:

13.09.2017

04.10.2017

18.10.2017

08.11.2017

06.12.2017

prihláška

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky