Kotolne - NTLK - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kotolne - NTLK

PREHLIADKY

Odborné prehliadky teplovodných kotolní a nízkotlakových parných kotolní.

Ak má organizácia v prevádzke teplovodnú kotolňu alebo nízkotlakovú parnú kotolňu, je povinná zabezpečiť vykonanie odbornej prehliadky podľa §16,  vyhl. č. 25/1984 Zb., v znení           vyhl. 75/1996 Z.z. Pokiaľ sa v kotolni nacházajú aj vyhradené technické zariadenia, v zmysle vyhlášky č. 508/ 2009 Z. z., v znení neskorších predpisov, sú doklady o odbroných prehliadkách a skúškach týchto zariadení podkladom pre to, aby odborná prehliadka kotolne bola s kladným výsledkom. Povinnosť vykonávať odborné prehliadky  určuje zákon
NR SR č.124/2006 Z.z. v § 9, v znení neskorších predpisov.


( Plné znenie vyhl. č. 508/2009 Z.z. nájdete v časti PREDPISY )


AJUVA Š + S s.r.o., vykonáva odborné prehliadky
teplovodných a nízkotlakových parných kotolní

v rozsahu:  Kontrola vybavenia a príslušenstva kotolne podľa vyhl. č. 25/1984 Zb., kontrola správneho vetrania, osvetlenia, kvalifikácie obsluhy. Kontrola miestného prevádzkového predpisu a správneho vedenia prevádzkového denníka. Kontrola potrubí, čerpadiel, ventilov, rozdeľovačov, zberačov, úpravne vody, ohrievačov teplej úžitkovej vody, výmenníkov tepla a ďalších technických zariadení kotolne, vrátane posúdenia stavu teplovodných kotlov a dymovodov. V rámci odbornej prehliadky kotolne vykonávame aj kontrolu tvrdosti a pH napájacej vody, kotlovej vody a vody za úpravňou. Počas konania odbornej prehliadky sa sleduje koncentrácia CO, teplota, vlhkosť a rosný bod v priestore kotone, pričom z merania dostáva prevádzkovateľ graf s nameranými hodnotami. Tiež kontrolujeme a sledujeme hluk a svetelné podmienky.


Správa o odbornej prehliadke kotolne:

O výsledku odbornej prehliadky kotolne sa vyhotoví správa z kontroly stavu bezpečnosti celého technického a technologického zariadenia kotolne, pričom sa vychádza z dielčích odborných prehliadok vyhradených technických zariadení v prevádzke kotolne.  V správe sú uvedené údaje o vykonaných meraniach, zistené nedostatky, odstránené nedostatky z predchádzajúcich odborných prehliadok, zhodnotenie stavu kotolne, návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ďalšie náležitosti tak, ako to určuje vyhláška č. 25/84 Zb., v znení vyhlášky č. 75/1996 Z.z., v §16. bod č. 2.

Prečo vykonávať odborné prehliadky kotolne:

Podľa dlhodobých skúseností v odbore sa nevykonávanie odborných prehliadok  vo viacerých prípadoch podpísalo pod závažne poruchy, havárie, výbuchy, ale aj smrteľné pracovné úrazy, sposôbené napr. otravou CO pri zlom vetraní, nedodržaní technologických podmienok horenia, nesprávnej inštalácií zabezpečovacích zariadení, čo by mal byť výstrahou pre všetkých prevádzkovateľov. Tiež pri správnom prevádzkovaní je možné predĺžiť životnosť kotlov aj celkovej technológie kotolne. Poruchy, netesnosti, predčasné vyradenia zariadenia z prevádzky, bývajú spôsobené napr. zanedbaním kontroly kvality vody, spaľovania, nesprávným nastavením merania a regulácie a často aj neodbonými príkazmi nadriadených zamestnancov pri nerozumnom šetrení paliva. Odborná prehliadka kotolne vykonaná v požadovanom rozsahu a odbroným pracovníkom so skúsenosťami, by mala dať prevádzkovateľovi rady, ktoré v konečnom dôsledku chránia ľudí, technické zariadenie a v neposlednom rade  šetria aj finančné prostriedky.


Orientačná cena za vykonanie OP kotolne:

Cena za vykonanie akejkoľvek práce sa odvíja od kvality a rôznych okolností, ktoré túto prácu ovplyvňujú, preto  pri službách nie je možné ich fixne určiť. Do ceny vstupujú cestovné náklady, vzdialenosť, prístupnosť, množstvo, starostlivosť o zariadenia, kompletnosť dokumentácie, vykonávanie predchádzajúcich odborných prehliadok a požadovaný rozsah starostlivosti z našej strany. Preto je cena orientačná len za vykonanie OP bez dodatočných nákladov a ostatných vplyvov.


O teplovodných kotolniach s prevádzkovou teplotou do 110 oC a nízkotlakových parných kotolniach do pretlaku 0,05 MPa
s celkovým výkonom nad 50 kW
hovorí vyhláška č. 25/1984 Zb.,
v znení vyhlášky č. 75/1996 Z.z.


Pre (VTZ) vyhradené technické  zariadenia, ktoré sú súčasťou prevádzky kotolne, platí vyhláška
MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
a to:
vyhl. č. 435/2012 Z.z.
vyhl. č. 398/2013 Z.z.
vyhl. č. 234/2014 Z.z.


Termíny odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických  zariadení sú uvedené v prílohe č. 5 až č. 10, vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

(Plné znenie  je v časti PREDPISY)

Rozdelenie VTZ
podľa miery ohorozenia:

A - Vysoká miera ohrozenia
B - Vyššia miera ohrozenia

C - Nižšia miera ohrozenia

Skupina
A,B sú vyhradené technické zariadenia, pre ktoré je potrebné vykonávať odborné  prehliadky a skúšky a v určených prípadoch aj úradné skúšky, ktoré vykonáva OPO.

Rozdelenie VTZ  do skupín, podľa druhu, je uvedené v prilohe č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., v znení neskorších predpisov.
Sú to vyhradené technické zariadenia:
TLAKOVÉ ZARIADENIA          (TZ)
ZDVÍHACIE ZARIADENIA        (ZZ)
ELEKTRICKÉ ZARIADENIA     (EZ)
PLYNOVÉ ZARIADENIA          (PZ)

Okrem vykonania odbornej prehliadky kotolne
zabezpečíme :


1/ Vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu (MPP) kotolne vo vysokej kvalite s fotografiami, súčasťou ktorého je aj na miestne podmienky vypracovaný denník.

2/ Vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení vo vašej kotolni.

4/ Vypracovanie požadovanej dokumentácie pre VTZ,
plány, evidenčné listy, podľa potreby.

3/ Vyškolenie Vašej obsluhy,
zabezpečíme vydanie dokladu
alebo preukazu podľa druhu
vyhradeného technického zariadenia
vo Vašej kotolni.
/viď. časť ŠKOLENIA/

4/ Vypracovanie náhradnej technickej dokumentácie podľa potreby.

5/ Vykonanie kontroly vykurovacieho systému,  kotlov  podľa zákona NR SR č. 314/2012 Z.z. Pozor, za nevykonanie je fiančný postih až  do 1.600 € !


6/ Vykonanie úradnej skúšky OPO, ak je to potrebné.


Poškodenie kotlov
nesprávnou prevádzkou

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky